ตัวอย่างติวเตอร์ภาคเหนือ


ติวเตอร์อ้อ

การศึกษา : ปริญญาตรี
สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

สะดวกสอน : อ.สันทรายและ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


ติวเตอร์เบลล์

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาลัยการศึกษา
สาขาภาษาไทย ปี 4

สะดวกสอน : สะดวกเฉพาะหน้ามหาลัยพะเยา


ติวเตอร์กุ๊กไก่

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คณะธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

สะดวกสอน : อ.เมือง ดอยสะเก็ด สันกำแพง เชียงใหม่


ติวเตอร์ไนท์

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาเคมี

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติวเตอร์นิ่ม

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะ ครุศาสตร์
สาขา ฟิสิกส์

สะดวกสอน : อ.จอมทองและอ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติวเตอร์แป้ง

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา ประถมศึกษา ปี 3

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.เชียงใหม่


ติวเตอร์ Jacky

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชมงคล ล้านนา
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ


ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม


ปริญญาเอก (กำลังศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

สะดวกสอน : จ.เชียงใหม่ (อ.สารภี อ.เมือง อ.หางดง อ.แม่ริม)
จ.ลำพูน (อ.เมือง อ.ป่าซาง อ.แม่ทา)


ติวเตอร์ออมสิน

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ วิทยาลัยการศึกษา
สาขา คณิตศาสตร์ ปี 4

สะดวกสอน : ตัวเมืองเชียงราย


ติวเตอร์ต่าย

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา คณิตศาสตร์

สะดวกสอน : จ.ลำพูน, ตัวเมืองเชียงใหม่


ติวเตอร์อาร์ต

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษ

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา การสอนภาษาอังกฤษ

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

ตัวอย่างติวเตอร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ติวเตอร์แพรว

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด ปี 3

สะดวกสอน : อ.เมืองขอนเเก่น จ.ขอนแก่น


ติวเตอร์บลู

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนภาษาไทย ปี 4

สะดวกสอน : อ.เมืองขอนแก่น (บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


ติวเตอร์นิว

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

สะดวกสอน : อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น


ติวเตอร์ไอซ์

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ ปี 1

สะดวกสอน : เขต มมส.เก่า-มมส.ใหม่ (อำเภอขามเรียง-กันทรวิชัย) นัดตามคาเฟ่ บ้านผู้เรียน หรืออพาร์ตเม้นของผู้สอน ได้


ติวเตอร์เอ๋

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์
การสอนภาษาไทย ปี 4

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.ขอนแก่น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)


ติวเตอร์ฟ้า

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาชีววิทยา

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.นครราชสีมา


ติวเตอร์แทนไท

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4

สะดวกสอน : อ.เมืองขอนเเก่น จ.ขอนแก่น


ติวเตอร์มะลิ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะ ครุศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษ

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.มหาสารคาม


ติวเตอร์ไอซ์

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมเคมี ปี 3

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ติวเตอร์โฟน

การศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตัวอย่างติวเตอร์ภาคตะวันออก


ติวเตอร์อัน

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาภาษาไทย

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะโบราณคดี
สาขาสันสกฤศึกษา

สะดวกสอน : บางแสนหรือแถว จ.ชลบุรี


ติวเตอร์รถแข่ง

การศึกษา : ปริญญาตรี
มรภ.นครราชสีมา
คณะครุศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์

ปริญญาโท (กำลังศึกษา)
ม.บูรพา
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนคณิตศาสตร์

สะดวกสอน : อ.บางละมุง ศรีราชา เมืองชลบุรี สัตหีบ จ.ชลบุรี


ติวเตอร์เหมเหม่

การศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาดนตรีและสื่อประสม ปี 4

สะดวกสอน : เมืองพัทยา จ.ชลบุรี


ติวเตอร์น้ำหวาน

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม

สะดวกสอน : โซนบางแสน อ่างศิลา จ.ชลบุรี


ติวเตอร์กิโกะ

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะ มนุษยศาสตร์
สาขา ภาษาอังกฤษ (ภาคธรรมดา2 : อินเตอร์2)

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.ระยอง


ติวเตอร์ฟ้า

การศึกษา : ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา วิศวะวัสดุ (Material Engineering)

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.ระยอง

ตัวอย่างติวเตอร์ภาคตะวันตก


ติวเตอร์แอน

การศึกษา : ปริญญาตรี
ม.เกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)​

ปริญญาโท
ม.รามคำแหง
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาบริหารการศึกษา

สะดวกสอน : อำเภอทับสะแกและอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


ติวเตอร์ไอซ์

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาสถิติประยุกต์

สะดวกสอน : อ.เมือง , ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี


ติวเตอร์เน็ท

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา ฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 2

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ วิทยาศาสตร์
สาขา วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ (นานาชาติ)

สะดวกสอน : อ.เมือง อ.ท่ายาง จ .เพชรบุรี

ตัวอย่างติวเตอร์ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพและปริมณฑล)


ติวเตอร์แอนนา

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคนิคกา​รสัตวแพทย์​
สาขาเทคนิคกา​รสัตวแพทย์​

สะดวกสอน : ห้าง the sky อยุธยาหรืออ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


ติวเตอร์หมิว

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.พิษณุโลก


ติวเตอร์พิ้ง

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา ภาษาไทย

สะดวกสอน : บริเวณ อ.เมือง จ.ลพบุรี


ติวเตอร์บีม

การศึกษา : ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร์
สาขา ประถมศึกษา ปี 3

สะดวกสอน : จ.ปราจีนบุรี ในตัวเมืองหรือเเถวสี่เเยกวงเวียนนเรศวร


ติวเตอร์ฟอย

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ ศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีน ปี 4

สะดวกสอน : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


ติวเตอร์พลอย

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ ศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
สาขา เอกการประถมศึกษา โทคณิตศาสตร์ ปี 5

สะดวกสอน : อ.เมือง ป่าโมก วิเศษและไชโย จ.อ่างทอง


ติวเตอร์สา

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา เอกคณิตศาสตร์

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ตัวอย่างติวเตอร์ภาคใต้


ติวเตอร์กิ๊ก

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาและภาษาไทยการประยุกต์

สะดวกสอน : อ.หาดใหญ่และ อ.สงขลา จ.สงขลา


ติวเตอร์ต๋อง

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์
สาขาสังคมศึกษา

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช


ติวเตอร์หมิว

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


ปริญญาตรีใบที่ 2 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สะดวกสอน : อ.หาดใหญ่ อ.เมืองสงขลา(เสาร์-อาทิตย์) จ.สงขลา


ติวเตอร์เจ๊ซซี่

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการตลาด

สะดวกสอน : ช่วงแหลมพันวาถึงกวางตุ้ง จ.ภูเก็ต


ติวเตอร์แอ้

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
คณะ มนุษยศาสตร์
สาขา ภาษาไทย กศ.บ.

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.พัทลุง