เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาไทย

รับสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับติวสอบ สอนพูดสอนอ่าน สอนเขียนภาษาไทย เรียนภาษาไทยเพิ่มเกรด ฝึกร้องทำนองเสนาะ เรียนเพื่อติวสอบ ติวสอบเข้า ม.1 ม.4 วิชาภาษาไทย และ สอบเข้ามหาลัย ติวสอบภาษาไทย9วิชาสามัญ รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาไทย

รับสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับติวสอบ สอนพูดสอนอ่าน สอนเขียนภาษาไทย เรียนภาษาไทยเพิ่มเกรด ฝึกร้องทำนองเสนาะ เรียนเพื่อติวสอบ ติวสอบเข้า ม.1 ม.4 วิชาภาษาไทย และ สอบเข้ามหาลัย ติวสอบภาษาไทย9วิชาสามัญ รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

เรียนพิเศษตัวต่อตัว
ภาษาไทย

รับสอนภาษาไทยทุกระดับชั้น ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับติวสอบ สอนพูดสอนอ่าน สอนเขียนภาษาไทย เรียนภาษาไทยเพิ่มเกรด ฝึกร้องทำนองเสนาะ เรียนเพื่อติวสอบ ติวสอบเข้า ม.1 ม.4 วิชาภาษาไทย และ สอบเข้ามหาลัย ติวสอบภาษาไทย9วิชาสามัญ รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

ทำไมเป็นคนไทยต้องเรียนภาษาไทย?

แม้ว่าเราจะเป็นคนไทย เกิดและเติบโตที่ประเทศไทย พูดภาษาไทยตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ แต่รู้หรือไม่ ยังมีคนไทยจำนวนมากที่ยังใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ทั้้งการพูด การเขียน การสะกดคำ รวมถึงการอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ ดังนั้นการที่เราจำเป็นต้องเรียนภาษาไทยเนื่องจาก เราต้องการที่จะสื่อสารให้คนที่ฟังหรืออ่าน ได้รับสารที่ถูกต้องและครบถ้วนมากที่สุด

การเรียนภาษาไทยกับชีวิตประจำวัน

1. การอ่าน

การอ่านออกเสียงคำ ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์ชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

2. การเขียน

การเขียนสะกดคำตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารรูปแบบต่างๆ การเขียนเรียงความ ย่อความ เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า เขียนตามจินตนาการ เขียนวิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์

3. การฟัง การดู และการพูด

การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ

4. หลักการใช้ภาษาไทย

ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย การใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

5. วรรณคดีและวรรณกรรม

วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และเพื่อความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และทำความเข้าใจ บทเห่ บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

เรียนพิเศษภาษาไทยกับ TUTOR-VIP

ได้เรียนภาษาภาษาไทยแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์คุณภาพ มากประสบการณ์

ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ ปรับพื้นฐานจนถึงระดับชำนาญ

เลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ทั้งแบบออนไลน์ ที่บ้าน หรือตามร้านกาแฟ

เลือกวันเวลาเรียนได้อิสระ อยากเรียนเวลาไหน หรือ กี่วันต่อสัปดาห์กำหนดเองได้หมด

เรียนแบบตัวต่อตัว ไม่เข้าใจถามได้ตลอด ให้เน้นจุดที่ไม่เข้าใจได้ ติวเตอร์ใจดีเป็นกันเอง

มีตัวเลือกติวเตอร์หลากหลาย เลือกเองได้ ถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถขอเปลี่ยนติวเตอร์ได้ทันที