สอบเข้า ม.4 เลือกแผนการเรียนไหน.. ที่ใช่เรา?

สอบเข้าม.4 เลือกแผนการเรียนไหน.. ที่ใช่เรา?

        การเลือกสายการเรียนในระดับ ม.ปลาย หรือระดับ สามัญ มีความสำคัญอย่างมากที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจในหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนต่างๆ ว่าตรงกับความถนัดหรือความต้องการในการเรียนต่อสู่ระดับมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษาหรือไม่ เพราะบางคณะ/สาขา ต้องการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติในสายการเรียนที่ตรงตามเกณฑ์ของคณะ/สาขานั้นๆ เรามาดูกันว่าสายการเรียนระดับ ม.ปลาย มีอะไรบ้าง

 

แผนการเรียนแบบทั่วไป

1. แผนการเรียน วิทย์-คณิต

     แผนการเรียน วิทย์-คณิต เป็นแผนการเรียนที่สามารถสอบเข้าในระดับมหาวิทยาลัยได้ทุกคณะ สาขาวิชา โดยจะมุ่งเน้นการเรียนในหมวดวิชา วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และหมวดวิชา คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย คณิตศาสตร์พื้นฐาน และ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

ดูตัวอย่างคณะ/สาขาที่เปิดรับนักเรียนจากแผนการเรียน วิทย์-คณิต

2. แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ

     แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ เป็นแผนการเรียนยอดนิยมที่รองลงมาจาก วิทย์-คณิต โดยจะเน้นเรียนในหมวดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์เพิ่มเติม และหมวดวิชาภาษาอังกฤษ เป็นหลัก โดยจะมีทางเลือกในการเรียนต่อคณะ/สาขาที่น้อยลงกว่าแผนการเรียน วิทย์-คณิต

ดูตัวอย่างคณะ/สาขาที่เปิดรับนักเรียนจากแผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ

3. แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

     แผนการเรียน ศิลป์-ภาษา จะเน้นเรียนในหมวดวิชาภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เยอรมัน เกาหลี บาลี อาหรับ สเปน ซึ่งในแต่ละโรงเรียนก็จะมีการแบ่งย่อยแต่ละภาษาที่แตกต่างกัน บางโรงเรียนอาจมีสอดแทรกวิชาคณิตพื้นฐานด้วย

ดูตัวอย่างคณะ/สาขาที่เปิดรับนักเรียนจากแผนการเรียน ศิลป์-ภาษา

4. แผนการเรียน ศิลป์-สังคม (ไทย-สังคม)

     แผนการเรียน ศิลป์-สังคม หรือ ไทย-สังคม จะเน้นกลุ่มวิชาหลักๆได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ สังคมศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ปรัชญา ซึ่งจะเหมาะกับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อในคณะ/สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น

ดูตัวอย่างคณะ/สาขาที่เปิดรับนักเรียนจากแผนการเรียน ศิลป์-สังคม (ไทย-สังคม)

          ในปัจจุบันนี้บางโรงเรียนอาจะมีการแบ่งสายการเรียนที่มีความถนัดเฉพาะทางโดยจะมีการเจาะลึกถึงความถนัดจาก วิทย์ คณิต ภาษา ธรรมดาๆลงไปอีกขึ้นหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่อง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิศวะ แพทย์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรม ซึ่งจะมีความเข้มข้นมากกว่าสายการเรียนทั่วไป โดยมีตัวอย่างแผนการเรียนดังนี้

 

แผนการเรียนแบบใหม่

1.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มี 9 แผนการเรียนดังนี้

          1.1 IP EP IEP GP วิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์)
          1.2 เตรียมวิทย์ – คอมฯ
          1.3 เตรียมแพทย์ – เภสัช
          1.4 เตรียมนิเทศศาสตร์
          1.5 เตรียมมนุษย์ – ครุศาสตร์
          1.6 เตรียมวิศวะ – สถาปัตย์
          1.7 เตรียมศิลปกรรม
          1.8 เตรียมนิติ – รัฐศาสตร์
          1.9 เตรียมบริหารธุรกิจ – บัญชี

          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ps.ac.th/psth/

2. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โดยจะแบ่งเป็น 29 วิชาเอก มีตัวอย่างดังนี้

          2.1 วิชาเอกวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Engineering Artificial Intelligence Major : E-AI)
          2.2 วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Major : IT)
         
2.3 วิชาเอกนันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว
                (Recreation and Language for Tourism Major : RLT)
         
2.4 วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
                (Innovative Multimedia Technology Major : IMT)
         
2.5 วิชาเอกดุริยางคศิลป์ (Music Department Major)
         
2.6 วิชาเอกออกแบบแฟชัน (Fashion Design Major)

          และวิชาเอกอื่นๆอีกมากมาย

         ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : หลักสูตร – ฝ่ายวิชาการ (swu.ac.th)

3. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เป็นการใช้ ระบบ Track เป็นระบบที่นำแผนการเรียนวิทย์ – คณิต – ศิลป์ แบบเดิมๆมาแบ่งรายละเอียดเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่ต้องการเรียนในคณะ/สาขาที่ใฝ่ฝัน และให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตัวเอง โดยเริ่มเรียนจากวิชาพื้นฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสอบของแต่ละคณะ/สาขา เตรียมพร้อมสำหรับระบบสอบเข้า TCAS ทั้ง 5 รอบด้วยกัน

ปัจจุบันโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียน มีทั้งหมด 14 Tracks ได้แก่

          3.1 Track แพทยศาสตร์ และกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
          3.2 Track วิศวกรรมชีวการแพทย์
          3.3 Track วิศวกรรมศาสตร์ (ทั่วไป)
          3.4Track วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน
          3.5 Track วิศวกรรมหุ่นยนต์และคอมพิวเตอร์
          3.6 Track สถาปัตยกรรมศาสตร์
          3.7 Track บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์
          3.8 Track สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
          3.9 Track ศิลปกรรมศาสตร์
          3.10 Track อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
          3.11 Track นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสื่อดิจิทัล
          3.12 Track ศิลปะการประกอบอาหาร
          3.13 Track วิทยาศาสตร์การกีฬา
          3.14 Track ดนตรี-นิเทศศิลป์

          ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://thepotential.org/creative-learning/tracking-bangkok-christian/

          ทั้งนี้แผนการเรียนในข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเท่านั้น ซึ่งในหลายโรงเรียนอื่นๆ ก็มีแผนการเรียนที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากนี้ ดังนั้นควรศึกษาหลักสูตรต่างๆของแต่ละโรงเรียนว่ามีความสอดคล้องกับคณะ/สาขาที่มีเป้าหมายจะเรียนต่อหรือไม่

 

สนใจเรียนพิเศษตัวต่อตัวติวสอบเข้า ม.4 ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save