ตัวอย่างติวเตอร์กรุงเทพและปริมณฑล


ติวเตอร์ชมพู่

การศึกษา : ปริญญาตรี
(นักศึกษาทุนภูมิพล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปี 3

สะดวกสอน : อ.ศาลายา คลองโยง มหาสวัสดิ์ ไร่ขิง จ.นครปฐม


ติวเตอร์ฟิล์ม

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะอักษรศาสตร์
สาขาภาษาเยอรมัน ปี 3

สะดวกสอน : อ.เมือง จ.นครปฐม


ติวเตอร์เจ

การศึกษา : ปริญญาตรี
ราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาธุรกิจการบิน

สะดวกสอน : อ.พุทธมณฑล ต.ศาลายา จ.นครปฐม


ติวเตอร์ไข่มุก

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

สะดวกสอน : อ.สามพรานและ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 


ติวเตอร์เฟริสท์

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบำบัด
สาขากายภาพบำบัด ปี 4

สะดวกสอน : อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ


ติวเตอร์ลูกแก้ว

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ ศิลปศาสตร์
สาขา ภาษาจีน

สะดวกสอน : อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี


ติวเตอร์ซิ่ว

การศึกษา : ปริญญาตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ ครุศาสตร์
สาขา เอกอังกฤษ

สะดวกสอน : เขตสายไหม ลำลูกกา รังสิต บางเขน จ.กทม.


ติวเตอร์จิ๋ม (ซินเหล่าซือ)

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะ ศึกษาศาสตร์
สาขา จิตวิทยา

ปริญญาตรี
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
คณะ พยาบาลศาสตร์

ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
สาขา บริหารนโยบายสวัสดิการสังคม

สะดวกสอน : สนามบินสุวรรณภูมิ เขต ลาดกระบัง บางนา ประเวศ สวนหลวง กทม. อ.บางพลี บางเสาธง จ.สมุทรปราการ


ติวเตอร์พลอย

การศึกษา : ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา โยธา-ชลประทาน

สะดวกสอน : จ.กทม. แถวเส้น ประชาอุทิศ ตามแนวรถไฟฟ้า , จ.สมุทรปราการ
อ.พระสมุทรเจดีย์