การสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน GOETHE-ZERTIFIKAT, TestDaF

เลือกอ่านเนื้อหาที่ต้องการ

  

การสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน GOETHE-ZERTIFIKAT คืออะไร?

      GOETHE-ZERTIFIKAT คือ การทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาเยอรมันของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาหลัก โดยแบ่งได้เป็น 6 ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER ซึ่งมี 8 รูปแบบการสอบตามความเหมาะสมด้านการใช้งานและช่วงอายุ ดังนี้

 

1. Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

เป็นการสอบภาษาเยอรมันเพื่อรับรองความสามารถขั้นต้นระดับหนึ่งหรือ A1 จากทั้ง 6 ระดับ

สำหรับ : เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 ถึง 16 ปี

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • ตั้งคำถามและตอบคำถามอย่างง่ายได้ รวมถึงร้องขอและตอบรับการร้องขอได้
 • เขียนอธิบายตัวคุณเองและผู้อื่นโดยใช้ศัพท์สำนวนอย่างง่าย
 • เข้าใจบทสนทนาและบทอ่านที่มีเนื้อหาคุ้นเคยได้

 

2. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่เพื่อรับรองความสามารถขั้นต้นระดับหนึ่งหรือ A1 จากทั้ง 6 ระดับ

สำหรับ :

 • ผู้ใหญ่เพื่อรับรองความสามารถขั้นต้นระดับหนึ่งหรือ A1

 • สมัครเข้าทำงานเป็นโอแพร์ในประเทศเยอรมนี

 • ต้องการวีซ่าติดตามไปอยู่กับคู่สมรสหรือคู่ชีวิต

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • สื่อสารอย่างง่ายได้เมื่อคู่สนทนาของคุณพูดช้าและชัดเจน
 • เข้าใจสำนวนที่คุ้นเคย เป็นสำนวนในชีวิตประจำวันที่ใช้บ่อย รวมถึงเข้าใจและสามารถใช้ประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ครอบครัว การจับจ่ายซื้อของ เพื่อการทำงาน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว)
 • แนะนำตัวเองและผู้อื่นได้ รวมถึงสามารถถามผู้อื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว เช่น พวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน รู้จักคนประเภทใด หรือ พวกเขามีสิ่งของได้บ้าง

สิ่งที่ได้รับ

 • หลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาเพื่อขอวีซ่าติดตามไปอยู่กับคู่สมรส หรือคู่ชีวิต

 

3. Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

เป็นการสอบภาษาเยอรมันเพื่อรับรองความสามารถขั้นต้นระดับหนึ่งหรือ A2 จากทั้ง 6 ระดับ

สำหรับ : เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 12 ถึง 16 ปี

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • พูดหรือเล่าถึงบุคคล สถานที่ ประสบการณ์ในโรงเรียน หรือเวลาว่างได้
 • เขียนจดหมายหรืออีเมลโดยให้หรือร้องขอข้อมูลได้
 • เข้าใจข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ในชีวิตประจำวันจากบทสนทนาหรือบทอ่าน

 

4. Goethe-Zertifikat A2

สำหรับ : ผู้ใหญ่ เพื่อรับรองความสามารถขั้นต้นระดับสองหรือ A2 จากทั้ง 6 ระดับ

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • เข้าใจและใช้ประโยค รวมถึงสำนวนที่ใช้เป็นประจำในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้
 • ทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อที่คุ้นชิน สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนและเกิดขึ้นเป็นประจำได้
 • ใช้ศัพท์สำนวนง่ายๆ เพื่อบรรยายถึงที่มาและการศึกษาของตัวเอง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการได้

 

5. Goethe-Zertifikat B1

สำหรับ :

 • เยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่อรับรองยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันในระดับที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง เทียบเท่ากับระดับ 3 หรือ B1 จากทั้ง 6 ระดับ
 • ผู้ที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี
 • ใช้ชีวิตและทำงานในประเทศเยอรมนี

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • เข้าใจใจความหลักในเรื่องที่คุ้นเคยเกี่ยวกับการทำงาน การเรียน กิจกรรมยามว่าง และในเรื่องอื่นๆ และเมื่อเนื้อหาเหล่านั้นอยู่ในลักษณะการใช้ภาษาตามมาตรฐาน
 • รับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันสื่อสาร
 • แสดงความคิดเห็นอย่างง่ายๆ และเป็นเหตุเป็นผลกันเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย และในหัวข้อที่ตนเองมีความสนใจ
 • บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ สามารถอธิบายความฝัน ความหวัง จุดหมายต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลหรือคำอธิบายสั้นๆ ประกอบได้

 

6. Goethe-Zertifikat B2

สำหรับ :

 • เยาวชนและผู้ใหญ่ เพื่อรับรองยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันในระดับที่ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ด้วยตัวเอง เทียบเท่ากับระดับ 4 หรือ B2 จากทั้ง 6 ระดับ
 • เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับสูงเพื่อการทำงาน
 • เตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสายการแพทย์

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • เข้าใจเนื้อหาหลักของบทความซับซ้อนที่มีเนื้อหาทั้งรูปธรรม นามธรรมและเฉพาะทางที่คุณถนัด รวมถึงสามารถเข้าใจการอภิปรายทางวิชาการ
 • โต้ตอบได้อย่างฉับพลันและคล่องแคล่วในระดับที่สามารถโต้ตอบสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้โดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก
 • แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและละเอียด แสดงจุดยืนในประเด็นของการสนทนา บอกข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ได้

 

7. Goethe-Zertifikat C1

สำหรับ :

 • ผู้ใหญ่ เพื่อรับรองความสามารถขั้นสูงระดับที่ 5 หรือ C1
 • เตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี
 • หลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษาเยอรมันระดับสูงเพื่อการทำงาน
 • เตรียมพร้อมเพื่อการทำงานในสายการแพทย์

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • เข้าใจใจความหลักของบทความขนาดยาวที่มีเนื้อความซับซ้อน รวมถึงเข้าใจความหมายแฝงด้วย
 • พูดโต้ตอบได้อย่างทันทีและคล่องแคล่วโดยไม่ต้องนึกหาคำศัพท์หลายครั้ง
 • ใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับชีวิตในสังคม การทำงานหรือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น
 • แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนและละเอียด

 

8. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

สำหรับ :

 • ผู้ใหญ่ ระดับความสามารถทางภาษาขั้นสูงสุด เทียบเท่ากับขั้น C2
 • ศึกษาหรือวิจัยในประเทศเยอรมนี
 • ประกอบอาชีพการสอนในโรงเรียนในประเทศเยอรมนี

เมื่อคุณสอบผ่าน คุณจะสามารถ

 • เข้าใจได้เกือบทุกอย่างในภาษาเยอรมันที่คุณอ่านหรือฟังโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม
 • สรุปข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการพูดได้ อีกทั้งยังให้เหตุผลและอธิบายได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน
 • พูดแสดงความเห็นได้ทันที คล่องแคล่วและชัดเจนมาก อีกทั้งยังแยกแยะ คำที่ความหมายใกล้เคียงกันมากได้อย่างชัดเจนในหัวข้อที่ซับซ้อนมาก

 

นอกจากนี้ยังมีการสอบอีก 2 รูปแบบ คือ


TestDaF : เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา เพื่อการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/prf/testdaf/inf.html


GOETHE-TEST PRO : เป็นการสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางภาษาสำหรับผู้เข้าสมัครงานและพนักงานปัจจุบันขององค์กรของคุณ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/prf/bulats.html

  

สิ่งที่จะได้รับจากการสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน

 • รับรองความสามารถทางภาษาในแต่ละระดับ
 • ใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการในแต่ละระดับและได้รับการยอมรับทั่วโลก
 • หลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาเพื่อขอวีซ่าติดตามไปอยู่กับคู่สมรส หรือคู่ชีวิต (**สำหรับ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1)

  

สมัครสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน GOETHE-ZERTIFIKAT ได้ที่ไหน ?

สามารถตรวจสอบตารางสอบ วิธีการสมัครสอบ และอัตราค่าสอบได้ที่ : https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/prf/anm.html

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.goethe.de/ins/th/th/spr/prf.html

 

สนใจเรียนพิเศษภาษาเยอรมันตัวต่อตัว ติวสอบ GOETHE-ZERTIFIKAT ติดต่อได้ที่👇

Line logo LINE ID: @tutorvip หรือคลิ๊ก https://lin.ee/UQ3gQwP
 
ดูอัตราค่าเรียนพิเศษได้ที่ : https://tutor-vip.com/course/learning-price/

บทความล่าสุด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save